Algemene voorwaarden

 

1.       Definities

1.1       “Algemene Voorwaarden” : onderhavige algemene voorwaarden.

1.2       “Conformiteit Van De Levering” : levering van de juiste producten, op de juiste locatie(s), en van de juiste hoeveelheden en/of gewicht, in conformiteit met de schriftelijke overeenkomst tussen Schietse en de Klant of bij het ontbreken hiervan in conformiteit met de orderbevestiging uitgaande van Schietse. Bij ontbreken van zowel een schriftelijke overeenkomst tussen Schietse en de Klant, als van een orderbevestiging uitgaande van Schietse, wordt de juistheid van de geleverde producten , van de locatie(s), en van de hoeveelheden en/of gewicht, geëvalueerd t.o.v. het order van de Klant.

1.3       “Schietse” : de naamloze vennootschap ‘Schietse’, met maatschappelijke zetel te 1702 Groot-Bijgaarden, Brusselstraat 125, en met ondernemingsnummer BE0407565096.

1.4       “Klachtenbrief” : een per post aangetekende brief, met vermelding van het factuurnummer, alle referentienummers (voorzover van toepassing) weergegeven op de schriftelijke overeenkomst tussen Schietse en de Klant, de orderbevestiging uitgaande van Schietse, de leveringsbon uitgaande van Schietse en de factuur uitgaande van Schietse, met een nauwkeurige identificatie van producten, en een gedetailleerde opgave van de niet-conformiteit of het gebrek.

1.5       “Klant” : elke (rechts)persoon die een product aankoopt bij Schietse, een order plaatst bij Schietse en/of een prijsaanvraag stuurt aan Schietse, evenals eenieder die in naam en voor rekening van een ander (rechts)persoon een product aankoopt bij Schietse, een order plaatst bij Schietse en/of een prijsaanvraag stuurt aan Schietse.

 

2.       Toepassingsgebied

Niettegenstaande enige andersluidende communicatie in het verleden of de toekomst, aanvaardt de Klant door het plaatsen van een order en/of prijsaanvraag bij of het sluiten van een overeenkomst met Schietse, dat enkel volgende normen van toepassing zullen zijn op alle contractuele, precontractuele en buitencontractuele rechtsverhoudingen tussen Schietse en de Klant, zowel huidige als toekomstige, in hiërarchisch dalende volgorde, het volgende bij ontstentenis of stilzwijgen van het vorige : (1) de schriftelijke overeenkomst tussen Schietse en de Klant; (2) de schriftelijke orderbevestiging uitgaande van Schietse; (3) de Algemene Voorwaarden; (4) het Belgische recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag indien van toepassing.  Andere voorwaarden en/of normen, zoals ondermeer de algemene en/of bijzondere voorwaarden van de Klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden, zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk afgewezen door Schietse. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn enkel van toepassing na voorafgaande en schriftelijke aanvaarding door Schietse. Deze uitdrukkelijk ter aanvaarding ondertekende afwijkingen zijn slechts geldig voor de overeenkomst waarop zij betrekking hebben en kunnen niet ingeroepen worden bij eventuele andere, zelfs gelijkaardige overeenkomsten.

De informatie m.b.t. de producten die door Schietse in zijn catalogi, brochures en handelsdocumenten verstrekt is louter informatief. Schietse behoudt zich het recht voor de productkenmerken te wijzigen of producten uit zijn catalogi e.d. te verwijderen. Het online aanbod van producten geldt binnen de uitdrukkelijke limieten van beschikbare stocks in de magazijnen van Schietse.  Schietse behoudt zich het recht voor om de bepalingen van de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De toepasselijke Algemene Voorwaarden zijn deze welke van kracht zijn op de datum waarop de klant de bestelling plaatst. De Klant erkent kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden uiterlijk op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling en deze Algemene Voorwaarden zonder voorbehoud te aanvaarden.  De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van onderhavige Algemene Voorwaarden of een deel van een bepaling zal geenszins invloed hebben op de geldigheid en toepasselijkheid van de andere bepalingen en/of rest van de bepaling. Het eventuele of zelfs herhaaldelijk niet toepassen door Schietse van enig recht kan slechts worden beschouwd als het dulden van een bepaalde toestand en kan niet worden opgevat als een afstand van recht door Schietse.

 

3.       Offerte, overeenkomst order en orderbevestiging

Alle offertes van Schietse zijn vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door de Klant. De Klant die een order heeft geplaatst bij Schietse is hierdoor gebonden. Elke overeenkomst tussen Schietse en de Klant komt slechts tot stand zodra Schietse het order van de Klant schriftelijk en/of elektronisch bevestigt, dan wel zodra Schietse de uitvoering van het order opstart. Schietse heeft steeds het recht een minimum factuurbedrag voorop te stellen.

 

4.       Prijzen

De prijzen van de producten worden aangerekend op basis van de prijs die geldt op de dag van de bestelling.  De prijzen zijn exclusief BTW, en exclusief andere fiscale en/of van overheidswege geheven lasten, kosten en heffingen, transportkosten en in- en uitvoerrechten. Een verhoging van voormelde kosten tussen de dag van de bestelling en de dag van de levering geven Schietse het recht de overeengekomen prijs evenredig te verhogen.

Schietse behoudt zich het recht voor de prijzen van de producten op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

 

5.       Leveringen

Leverings- en uitvoeringstermijnen zijn steeds uitsluitend indicatief. Geen enkele termijnoverschrijding, noch van de oorspronkelijke, noch van enige bijkomende termijn, kan aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding, tot annulatie van de bestelling, tot weigering van de producten of ontbinding van de overeenkomst tussen Schietse en de Klant, en dit ongeacht de oorzaken en gevolgen van deze vertragingen.  Schietse behoudt zich het recht voor gedeeltelijke leveringen te verrichten. Een gedeeltelijke levering kan geen aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding, tot annulatie van de bestelling, tot weigering van de producten of ontbinding van de overeenkomst tussen Schietse en de Klant, en dit ongeacht de oorzaken en gevolgen van een gedeeltelijke levering.  Bij levering verbindt de Klant zich ertoe om de leveringsbon enkel te ondertekenen nadat hij er zich van vergewist heeft dat de producten volledig conform en in perfecte staat zijn. Bij gebreke aan enig voorbehoud wordt de klant geacht de goederen in goede staat te hebben ontvangen.  De Klant wordt geacht op de hoogte te zijn van alle kenmerken van de door hem bestelde producten. De Klant kan geen enkel recht ontlenen aan de informatie of stalen die Schietse op eigen initiatief of op verzoek van de Klant zou verstrekken. De verantwoordelijkheid van Schietse blijft dienaangaande steeds beperkt tot de verantwoordelijkheid die op dwingende wijze aan Schietse wordt opgelegd door de Belgische wetgeving.

 

6.       Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde producten blijven eigendom van Schietse tot op het ogenblik van de volledige betaling van de verschuldigde facturen, inclusief doch niet beperkt tot de hoofdsom(men), intresten kosten en toebehoren. De door Schietse gebruikte hulpmaterialen voor het vervoer van de producten, zoals onder meer maar zonder hiertoe beperkt te zijn, leveringsbakken, leeggoed, containers, paletten, alsmede toestellen in huur of in bruikleen , blijven de uitsluitende eigendom van Schietse of diens leveranciers.  Indien de Klant zijn verplichtingen niet nakomt zal deze op eerste en eenvoudig verzoek van Schietse de desbetreffende producten op eigen risico en kosten binnen de 24 uur na dit verzoek aan Schietse terugbezorgen.

 

7.       Conformiteit, aanvaarding en klachten

De Klant dient bij de in ontvangstname van de aangekochte producten onmiddellijk een nazicht te verrichten op de Conformiteit Van De Levering. Klachten m.b.t. de Conformiteit Van De Levering moeten gebeuren door een voorbehoud te formuleren op de leveringsbon. In ieder geval dient elke Klacht m.b.t. de Conformiteit Van De Levering uiterlijk binnen een termijn van 24 uur na de in ontvangstname van de producten aan Schietse worden bevestigd per Aangetekende Klachtenbrief, bij gebreke waarvan de Klant wordt geacht de geleverde producten te aanvaarden en geen enkele klacht meer in aanmerking kan worden genomen door Schietse. Het in gebruik nemen, verwerken, consumeren en/of doorverkopen van de door Schietse geleverde producten wordt beschouwd als zijnde aanvaarding van de geleverde producten en ontslaat Schietse van elke mogelijke aansprakelijkheid.  Zonder uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van Schietse, heeft de Klant in geen geval het recht om producten terug te sturen.  Klachten en/of een eventuele (desgevallend gedeeltelijke) vervanging van producten ontheffen de Klant in geen geval van zijn betalingsverplichting, noch schorsen zij de betalingsverplichting van de Klant op. De eventuele (desgevallend gedeeltelijke) vervanging van producten kan geen aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding door Schietse. De Klant is gehouden tot het vergoeden van kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.

 

8.       Factuur en betaling

De facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Schietse. De betalingstermijn bedraagt 30 dagen vanaf de factuurdatum. Bij vertraging van betaling van om het even welke factuur, om welke reden dan ook, heeft Schietse het recht om de toegestane betalingstermijn te wijzigen of garanties te eisen, ook m.b.t. de lopende bestellingen.  In geval van niet-betaling, of onvolledige betaling op de vervaldag van één of meerdere facturen, gelden van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vanaf de vervaldag:

1)        Verwijlintresten berekend aan de rentevoet conform de Wet  van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties;

2)        Een forfaitaire schadevergoeding van 12% op het openstaand factuurbedrag met een minimum van 75 EUR per factuur, onverminderd het recht van Schietse een hogere schade te bewijzen;

In voorliggend geval van niet-betaling, of onvolledige betaling op de vervaldag van één of meerdere facturen, heeft Schietse het recht om de geleverde producten terug te vorderen , en de (verdere) uitvoering van de overeenkomst met de Klant , na eenvoudige kennisgeving hiertoe aan de Klant, op te schorten en/of te ontbinden en de onmiddellijke betaling te eisen van alle bedragen die de Klant nog verschuldigd is, zowel de eisbare als de niet eisbare bedragen, zonder dat daartoe een rechterlijke tussenkomst vereist is. Deze bepaling is eveneens van toepassing in geval van een dreigend failissement van de Klant, een gerechtelijke of conventionele ontbinding, toepassing van Boek XX, Titel V van het Wetboek Economisch Recht, overdracht of sluiting van een handelsfonds, of elk ander feit waardoor Schietse redelijkerwijs het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Klant verliest. Schietse behoudt zich in deze gevallen tevens het recht voor door de Klant geplaatste bestellingen te annuleren door eenvoudige kennisgeving aan de Klant en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 

9.       Verbintenissen en aansprakelijkheid

Indien de aansprakelijkheid van Schietse wordt weerhouden n.a.v. een bewezen gebrek na indiening van een tijdige klacht, is Schietse er enkel toe gehouden het betrokken product te vervangen en, indien dit niet mogelijk is, de prijs terug te betalen.  De aansprakelijkheid van Schietse is beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd en is in elk geval beperkt tot het laagste van de volgende twee bedragen : 1) Het respectievelijke factuurbedrag; of (2)  het bedrag van de door Schietse aangegane polis BA-uitbating.  Schietse is in geen geval aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, zoals verlies van omzet, winstderving of stijging van de algemene kosten. Schietse is evenmin aansprakelijk voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt door de Klant, onder meer doch niet uitsluitend door het niet naleven van de gebruiksvoorschriften/houdbaarheidsdatum van de geleverde producten en/of ongepaste stockage van de geleverde producten, en dit ongeacht of deze schade werd veroorzaakt door een fout of nalatigheid.
De Klant zal Schietse volledig vrijwaren en verdedigen tegen alle vorderingen en procedures, inclusief vorderingen en procedures van derden, die mochten voortvloeien uit, of het gevolg zijn van, enig handelen of nalaten van de Klant, in strijd met de schriftelijke overeenkomst tussen Schietse en de Klant, de orderbevestiging uitgaande van Schietse, deze Algemene Voorwaarden, en/of andere (wettelijke) verplichtingen van de Klant. De Klant zal Schietse schadeloos stellen voor alle schade, met inbegrip van gerechtskosten, kosten voor juridische bijstand en andere kosten, die ontstaan naar aanleiding van haar verdediging inzake voornoemde vorderingen en/of procedures. 
Schietse heeft het FAVV-erkenningsnummer KF101888 en heeft autocontrolecertificaten voor de gidsen G019 en G039. Schietse is IFS-Logistics en IFS-Broker gecertifieerd en volgt de norm BE BIO-02.  Niet alle leveranciers van Schietse hebben een GFSI certificaat.

 

10.      Geschillen

Alle geschillen tussen Schietse en de Klant ontstaan n.a.v. de interpretatie, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van de samenwerking met de Klant vallen onder de uitsluitende toepassing van het Belgisch recht en onder de uitsluitende bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van de zetel van Schietse, tenzij Schietse verkiest het geschil aanhangig te maken voor de bevoegde rechtbank van de maatschappelijke zetel of woonplaats van de Klant.